Zasady Konkursu


Pobierz i wydrukuj szablonNagrody


Model samochodu w limitowanej edycji.
Weź udział w naszym konkursie i powiększ swoją kolekcję o wyjątkowy egzemplarz.

Weź Udział

Konkurs został zakończony

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „KONKURS MAJORETTE ” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest: "Simba Toys Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000055810, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł, NIP - 521-10-00-324, zwana dalej „Simba”.
 3. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 19 01 2018 r. do dnia 02 02 2018 r.
 4. Konkurs organizowany jest na stronie internetowej: http://konkursmajorette.pl („Strona Internetowa Konkursu”).
 5. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. II.1.3 Regulaminu, uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
 6. Uczestnik ponosi opłaty na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym nie stanowią one wynagrodzenia za uczestnictwo w Konkursie i nie są pobierane przez Organizatora Konkursu.
 7. Organizator Konkursu nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 8. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie ma zdolności do czynności prawnych, który zobowiązany jest podać swój adres poczty elektronicznej w formularzu Konkursowym;
  3. dokona zakupu minimum jednego produktu marki Majorette
  4. dokona poprawnej rejestracji w Konkursie za pomocą internetowego Formularza Konkursowego dostępnego na Stronie Internetowej Konkursu poprzez podanie żądanych w nim danych osobowych i aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w formularzu Konkursowym;
  5. wykona poprawnie Pracę Konkursową Regulaminu i umieści ją w Galerii Konkursowej;
  6. zapozna się z zasadami uczestnictwa w konkursie i zaakceptuje postanowienia Regulaminu poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu Konkursowym;
  7. wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu Konkursowym;
 9. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie na adres poczty elektronicznej simbatoyspolska@gmail.com z adresu swojej poczty elektronicznej wskazanego przy rejestracji w Konkursie. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy uczestnik Konkursu chce usunąć swoją Pracę Konkursową z Konkursu. 
 10. Uczestnik Konkursu posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych składa wszelkie oświadczenia, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Uczestnika Konkursu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, że przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Uczestnika Konkursu w jego imieniu i na jego rzecz składa wszelkie oświadczenia, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie.
 11. Nagrody w Konkursie: 200 Nagród w postaci modelu samochodu Majorette z limitowanej edycji.
 12. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną Nagrodę Główną
 13. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 14. Lista Zdobywców Nagród zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu w terminie 14 dni roboczych od zakończenia konkursu.
 15. W ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia opublikowania Listy Zdobywców Nagród, SIMBA skontaktuje się ze Zdobywcami Nagród za pomocą poczty elektronicznej wysłanej z adresu simbatoyspolska@gmail.com na adres poczty elektronicznej podany przez Zdobywcę Nagrody przy rejestracji w Konkursie. Po otrzymaniu wiadomości określonej w zdaniu poprzednim, Zdobywca Nagrody jest zobowiązany, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, skontaktować się z SIMBA, wysyłając w terminie 2 dni roboczych z adresu poczty elektronicznej podanego przez Zdobywcę Nagrody przy rejestracji w Konkursie, wiadomość e-mail na adres simbatoyspolska@gmail.com, w której poda swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania i do której załączy dowód zakupu co najmniej jednego artykułu Majorette w postaci skanu bądź zdjęcia.
 16. 200 Nagród w postaci limitowanego modelu w konkursie zostaną przekazane Zdobywcom Nagród przez SIMBA w terminie do 14 dni roboczych od dnia opublikowania listy Zdobywców Nagród, na adres, imię i nazwisko podane przez uczestnika Konkursu w Formularzu Konkursowym, pod warunkiem okazania przez Zdobywcę Nagrody dowodu zakupu minimum jednego modelu samochodu Majorette oraz spełnienia przez Zdobywcę Nagrody obowiązków wskazanych w pkt. III.5. Regulaminu, a także podpisania przez zdobywcę Nagrody protokołu odbioru Nagrody oraz Oświadczenia Autorskiego. Przekazanie Nagród nastąpi za pośrednictwem kuriera.
 17. 17. Konkurs polega na:
  1. samodzielnym pokolorowaniu wydrukowanej kolorowanki i wykonaniu zdjęcia/skanu tej pracy o rozmiarach co najmniej 640 x 480 pxl, do 2 MB, wraz z opisem zdjęcia, zawierającym do 160 znaków, ze spacjami i znakami przestankowymi włącznie („Praca Konkursowa”);
  2. prawidłowym umieszczeniu Pracy Konkursowej w Galerii Konkursowej za pomocą internetowego formularza udostępnionego na stronie internetowej Konkursu poprzez akceptację odpowiedniego pola znajdującego się w formularzu Konkursowym w terminie do dnia 02 02 2018 do godziny 23:59.
 18. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić więcej niż jedną Pracę Konkursową.
 19. Po aktywowaniu odpowiedniego pola w Formularzu Konkursowym Prace Konkursowe Uczestników Konkursu wraz z pseudonimem Uczestnika podanym przy rejestracji w Konkursie zostaną umieszczone w Galerii Konkursowej na stronie internetowej Konkursu, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, przy czym zgoda obejmuje prawo nieodpłatnej publikacji Pracy Konkursowej na Stronie Internetowej, a także zgód wskazanych w Rozdziale IV pkt 10 Regulaminu.
 20. Ostatecznej oceny Prac Konkursowych i decyzji o przyznaniu nagród dokonuje Jury Konkursu, wyznaczone przez Organizatorów Konkursu. Jury Konkursu wyłoni Zdobywców Nagród spośród Uczestników Konkursu
 21. Jury Konkursu będzie oceniać Prace Konkursowe i przyznawać nagrody w oparciu o atrakcyjność Prac Konkursowych, ich walory artystyczne i oryginalność.
 22. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się zgłosić do Konkursu wyłącznie Prace Konkursowe będące ich autorstwa i w stosunku do których przysługiwać im będzie pełnia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Uczestnicy Konkursu są zobowiązani złożyć oświadczenie, że Prace Konkursowe są ich autorstwa i przysługuje im do nich pełnia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Oświadczenie Autorskie”).
 23. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką mogą ponieść Organizatorzy Konkursu z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Prac Konkursowych. W razie zgłoszenia przez osoby trzecie do Organizatorów Konkursu jakichkolwiek roszczeń związanych z naruszeniem przez uczestników Konkursu jakichkolwiek praw do Prac Konkursowych, Uczestnicy Konkursu zobowiązują się zwolnić Organizatorów Konkursu z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie, w szczególności poprzez zaspokojenie tych roszczeń, w szczególności zapłatę stosownych odszkodowań.
 24. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie przez SIMBA ich wizerunku zawartego na zdjęciach stanowiących ich Prace Konkursowe oraz publikację samych Prac Konkursowych, w szczególności na Stronie Internetowej Konkursu. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się posiadać zgodę osób przedstawionych na zdjęciach stanowiących ich prace Konkursowe na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności w serwisie internetowym określonym w Rozdziale I punkt 4 Regulaminu. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie będzie posiadał zgody wskazanej w zdaniu poprzednim lub zgoda taka zostanie cofnięta, a Uczestnik Konkursu nie zgłosi do usunięcia z Konkursu takiej Pracy Konkursowej, to będzie zobowiązany do naprawienia szkody, jaką mogą ponieść Organizatorzy z tego tytułu.
 25. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik Konkursu oświadcza i zobowiązuje się, że zawartość jego Prac Konkursowych nie będzie zawierała treści sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszających prawa i uzasadniony interes Organizatorów i osób trzecich, naruszających dobra osobiste, obraźliwych, wulgarnych lub zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadających charakter pornograficzny. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do naprawienia wszelkiej szkody, jaką mogą ponieść Organizatorzy z tytułu naruszenia przez uczestnika Konkursu postanowień zdania poprzedniego niniejszego Regulaminu.
 26. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że prace Konkursowe nie będą zawierały żadnych treści promocyjnych dotyczących Uczestnika Konkursu oraz dotyczących innych marek oraz zobowiązuje się do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść SIMBA z tego tytułu.
 27. Prace Konkursowe Uczestników Konkursu będą zamieszczane, prezentowane i przechowywane w Galerii Konkursowej w imieniu Uczestników Konkursu, na ich rzecz i odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści prac Konkursowych Uczestników Konkursu, zamieszczonych, publikowanych i przechowywanych w Galerii Konkursowej.
 28. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorom, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nieodpłatnego upoważnienia do korzystania z utworów w postaci Prac Konkursowych, w całości lub we fragmentach, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych. Upoważnienie następuje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia polach eksploatacji, w tym w szczególności do: utrwalania Prac Konkursowych, a także publikowania ich w Internecie, telewizji, prasie, publicznego wystawiania, wyświetlania Prac, zwielokrotniania Prac Konkursowych dowolnymi technikami.
 29. Organizator może usunąć Pracę Konkursową z Galerii Konkursowej, nie spełniającą wymogów bądź naruszającą pkt. IV. 11, 12 lub 13 Regulaminu, mogącą naruszyć interesy Organizatora lub osoby trzeciej, albo co do której autorstwa istnieją uzasadnione wątpliwości.
 30. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez SIMBA tych danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych bądź niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SIMBA dla celów przeprowadzenia Konkursu powoduje wykluczenie z Konkursu.
 31. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, w przypadku wygrania Nagrody, na publikację swojego imienia i nazwiska na stronach internetowych Konkursu wraz z informacją o wygranej.
 32. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest „Simba Toys Polska” sp. z o.o., ul. Flisa 2 , 02 -247 Warszawa.
 33. Administrator danych osobowych uczestników Konkursu informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz odebranie Nagrody oraz, że Uczestnikowi Konkursu i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Uczestnika Konkursu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 34. Uczestnik Konkursu może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres simatoyspolska@gmail.com o tytule Rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie i cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. 
 35. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 36. Organizatorom Konkursu przysługuje wyłączne prawo do:
  1. ustalania czynności Konkursowych;
  2. wyłonienia Jury Konkursu, które dokonuje ostatecznego wyboru Zdobywców Nagród w oparciu o zasady określone w Regulaminie;
  3. przerwania Konkursu bez wyłonienia Zdobywców Nagród;
 37. Spory powstałe w związku z Konkursem będą rozwiązywane przez SIMBA w sposób wiążący i ostateczny.
 38. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu przyjmowane będą wyłącznie w trybie korespondencji przesłanej listem poleconym na adres SIMBA, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja zgłoszona po tym terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania. Dla oceny dotrzymania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację. SIMBA rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ich otrzymania, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 7 (siedem) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. SIMBA poinformuje Uczestnika Konkursu o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona uczestnikowi Konkursu przed upływem czternastodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, SIMBA niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Odpowiedź na reklamację SIMBA kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Konkursu przy rejestracji w Konkursie, a w przypadku Uczestników Konkursu nie posiadających zdolności do czynności prawnych dodatkowo na adres przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Uczestnika Konkursu.
 39. Organizatorzy nie są odpowiedzialni za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantują, że strony sieci Internet będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 40. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zdobywcy Nagrody z przyczyn od nich niezależnych, a zwłaszcza podania błędnego adresu zamieszkania przez Zdobywcę Nagrody.
 41. Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród.
 42. SIMBA ustanawia konto korespondencyjne simbatoyspolska@gmail.com dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem, wyłączając reklamacje.

Galeria

Gdzie kupić